از آنجائیکه جهت پذیرش مقالات در ارزشیابی دانشگاه از جانب وزارت مطبوع درج صحیح آدرس نویسندگان حائز اهمیت بوده و وزارت متبوع از پذیرش مقالاتی که کوچکترین نقص آدرس نویسی داشته باشند، اجتناب می نماید لذا به پیوست الگوی نحوه درست آدرس دانشگاه و مراکز تحقیقاتی و دانشکده های تابعه ارسال می گردد. معاونت پژوهشی  از پرداخت حق التحریر به مقالاتی که در آدرس نویسی به شکل پیوست اقدام نکرده باشند معذور خواهد بود.

آدرس وابستگي (Affiliation) استاندارد: مركز تحقيقات ......، دانشگاه علوم پزشكي ......، نام شهر، ايران

 

مركزتحقيقات سلول‌های بنيادی سيستم عصبی

Nervous System Stem Cells Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

مركزتحقيقات سلول‌های بنيادی سيستم عصبی، دانشگاه علوم پزشكی سمنان، سمنان، ايران.

شیوه نامه درج صحیح آدرس دانشگاه در مقالات