تقدیر وتشکر

از مرکز تحقیقات سلول های بنیادی سیستم عصبی دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابت ھمکاری وتامین تسھیلات لازم برای انجام این تحقیق تقدیر و تشکر می شود . 

 

 

.We would like to thank the Research Center of (Name of Research Center) of Semnan University of Medical Sciences for cooperation and providing facilities to this work