تجهیزات آزمایشگاهی:

 

  • میکروسکوپ مجهز به سیسم هچینگ، پمپ مکش و دوربین دیجیتال