Rotomix
 

مدل دستگاه

3476

نام شرکت و کشورسازنده

ایران – Behdad

کاربرد دستگاه

انجام پروتکل‌های مولکولی در فرآیند Real time PCR