Inverted Fluorescence Microscope
 

مدل دستگاه

AE31E

نام شرکت و کشور سازنده 

چین - Motic

کاربرد دستگاه

مشاهدۀ نمونه‌های کشت سلولی و تهیۀ عکس