Polymeric Biomaterials
 

بیومتریال‌های پلیمری به پلیمرهای زیست‌سازگاری گفته می‌شود که در کاربردهای موسوم آن در جایگزینی و تعویض اعضا در اندام‌هایی به‌کار می‌روند که کارکرد خود را از دست داده‌اند.

از کاربردهای نوین این مواد می‌توان به سیستم کنترل رهایش دارو (با استفاده از پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر)، داربست‌های مهندس بافت، پوشش‌دهی سطح مواد غیرزیست‌سازگار و مباحث بیوسنسورها اشاره کرد.

پیوند این حوزه از علم با فارماکولوژی (در بحث کنترل‌شدۀ دارو) یا پزشکی (چسب‌های بافتی) از مباحث موردتوجه است.

 

مدیر مرکز: دکتر امیر سلاطی

 

اعضای مرکز

1- دکتر امیر سلاطی (گروه مهندسی بافت و علوم سلولی‌کاربردی دانشگاه علوم پزشکی سمنان)

2- دکتر حمیدرضا ثامنی (گروه مهندسی بافت و علوم سلولی‌کاربردی دانشگاه علوم پزشکی سمنان)

3- دکتر منوچهر صفری (گروه مهندسی بافت و علوم سلولی‌کاربردی دانشگاه علوم پزشکی سمنان)

4- دکتر سام زربخش (گروه مهندسی بافت و علوم سلولی‌کاربردی دانشگاه علوم پزشکی سمنان)

5- دکتر مرجان بهرامی‌نسب (گروه مهندسی بافت و علوم سلولی‌کاربردی دانشگاه علوم پزشکی سمنان)

6- دکتر حمید ابوطالب (گروه علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی سمنان)

7- دکتر دانیال براتی (گروه جراحی ارتوپدی دانشکده پزشکی دانشگاه استنفورد)

8- دکتر حمید کشوری (گروه بیومتریال دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

9- دکتر محمدصادق نوربخش (گروه بیومتریال دانشگاه سمنان)

10- دکتر مجتبی انصاری (گروه بیومتریال دانشگاه حائری میبد)