Polymeric Biomaterials
 

بیومتریال‌های پلیمری به پلیمرهای زیست‌سازگاری گفته می‌شود که در کاربردهای موسوم آن در جایگزینی و تعویض اعضا در اندام‌هایی به‌کار می‌روند که کارکرد خود را از دست داده‌اند.

از کاربردهای نوین این مواد می‌توان به سیستم کنترل رهایش دارو (با استفاده از پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر)، داربست‌های مهندس بافت، پوشش‌دهی سطح مواد غیرزیست‌سازگار و مباحث بیوسنسورها اشاره کرد.

پیوند این حوزه از علم با فارماکولوژی (در بحث کنترل‌شدۀ دارو) یا پزشکی (چسب‌های بافتی) از مباحث موردتوجه است.

 

مدیر مرکز: دکتر امیر سلاطی