نشانی و افیلیشن استاندارد مرکز
 

آدرس: سمنان، کیلومتر 5 جاده دامغان، روبروی پلیس راه، مجتمع آموزشی دانشگاه، مرکز تحقیقات سلول های بنیادی سیستم عصبی

تلفن: 33654218

دورنگار: 33654209

صندوق پستی: 35145331

رایانامه:

افیلیشن استاندارد مرکز: مركزتحقيقات سلول‌های بنيادی سيستم عصبی، دانشگاه علوم پزشكی سمنان، سمنان، ايران.

.Nervous System Stem Cells Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran :Standard affiliation