مرکز تخصصی شبکیه
 

اعضای مرکز تحقیقات سلول‌های بنیادی روی درمان بیماری‌های سیستم عصبی با استفاده از سلول‌های بنیادی و روش‌های نوین درمانی متمرکز هستند. مطالعات تحقیقاتی این مرکز روی مدل‌های حیوانی بوده و در آینده روی سلول‌های انسانی و مدل‌های پری‌کلینیکال نیز مطالعه خواهند کرد. استفاده از روش‌های نوین در کنار سلول‌های بنیادی درمان ازجمله مهندسی بافت و نانو و ژن‌درمانی، جزء اهداف این مرکز هستند.