اعضای مرکز
 

1-   رئیس محترم دانشگاه

2-   معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه

3-   معاون محترم امور بهداشتی دانشگاه

4-   جناب آقای دکتر حمیدرضا ثامنی (رئیس مرکز)

5-   جناب آقای دکتر منوچهر صفری

6-   جناب آقای دکتر بهپور یوسفی

7-   جناب آقای محمدحسن تبریزی امجد

8 - جناب آقای دکتر الداغی

9- جناب آقای دکتر سام زربخش

10-   جناب آقای دکتر حمید ابوطالب کدخدایی

11-  سرکار خانم دکتر مرجان بهرامی‌نسب

12- جناب آقای دکتر امیر سلاطی

13-  سرکار خانم دکتر تهمینه مختاری

14- سرکار خانم دکتر سمانه عرب

15-   جناب آقای دکتر راهب قربانی

16-   جناب آقای دکتر وحید سمنانی

17-   جناب آقای دکتر احمدرضا بندگی

18- جناب آقای دکتر عباس پاکدل