حوزۀ تخصصی شبکیه
 

مرکز تخصصی شبکیه حوزه‌ای است که روی ترمیم ضایعات تخریبی شبکیه در بیماری‌هایی ازجمله AMD و RP با استفاده از سلول‌های بنیادی فعالیت می‌کند. سلول‌های بنیادی مورداستفاده در ترمیم شبکیه در این مرکز BMSCs, ADSCs, NSCs, بوده و همچنین این مرکز روی استفاده از سلول‌های تمایزیافته به رده‌های سلولی شبکیه و RPE در درمان AMD و RP متمرکز است. اهداف کلی این مرکز, متمرکز بر بهبود عملکرد شبکیه و لایۀ RPE و جایگزینی سلول‌های ازدست‌رفته بااستفاده از سلول‌های بنیادی است.