رئیس مرکز:

دکتر مرجان بهرامی نسب

دکتری تخصصی بیومواد

 

https://isid.research.ac.ir/Marjan_Bahraminasab

E-mail: m.bahraminasab@yahoo.com