رئیس مرکز:

دکتر مرجان بهرامی نسب

دکتری تخصصی بیومواد

 

علم سنجی

CV

E-mail: m.bahraminasab@yahoo.com