الویت های پژوهشی مرکز:

 

  • روش های نوین تشخیص و درمان بیماری های مغز و اعصاب
  • کاربرد روش های مهندسی بافت در درمان بیماری ها
  • تحقیقات در زمینه سلول های بنیادی
  • سلول درمانی
  • تحقیقات در زمینه نانوتکنولوژی و کاربرد آن در تشخیص و درمان بیماری ها