اعضای محترم پژوهشی مرکز :

 

 1. سرکار خانم دکتر مرجان بهرامی‌نسب                                         https://isid.research.ac.ir/Marjan_Bahraminasab
 2. سرکار خانم دکتر سمانه عرب                                                          https://isid.research.ac.ir/Samaneh_Arab
 3. جناب آقای دکتر سعید  شهرابی                                                        https://isid.research.ac.ir/Saeid_Shahrabi
 4. جناب آقای دکتر منوچهر صفری                                                  https://isid.research.ac.ir/Manouchehr_Safari
 5. سرکار خانم دکتر اکرم علیزاده                                                        https://isid.research.ac.ir/Akram_Alizadeh
 6. جناب آقای دکتر حمیدرضا ثامنی                                                 https://isid.research.ac.ir/HamidReza_Sameni        
 7. جناب آقای دکتر سام زربخش                                                         https://isid.research.ac.ir/Sam_Zarbakhsh       
 8. جناب آقای دکتر مجید جدیدی                                                               https://isid.research.ac.ir/Majid_Jadidi 
 9.   جناب آقای دکتر بهپور یوسفی                                                      https://isid.research.ac.ir/Behpour_Yousefi                                     
 10. جناب آقای دکتر عباس پاکدل                                                             https://isid.research.ac.ir/Abbas_Pakdel
 11. جناب آقای دکتر امیر سلاطی                                                                https://isid.research.ac.ir/Amir_Salati
 12. سرکار خانم دکتر وجیه تقدیری                                                         https://isid.research.ac.ir/Vajihe_Taghdiri 
 13. جناب آقای دکتر حمید ابوطالب کدخدایی                                             https://isid.research.ac.ir/Hamid_Abootaleb
 14. جناب آقای محمدحسن تبریزی امجد                            https://isid.research.ac.ir/MohammadHassan_TabriziAmjad
 15. جناب آقای دکتر محمد رضا الداغی                                           https://isid.research.ac.ir/Mohamadreza_Aldaghi