اعضای محترم پژوهشی مرکز :

 

سرکار خانم دکتر مرجان بهرامی‌نسب                                     

سرکار خانم دکتر سمانه عرب

جناب آقای دکتر منوچهر صفری                                         

سرکار خانم دکتر اکرم علیزاده                                                        

جناب آقای دکتر حمیدرضا ثامنی                                                        

جناب آقای دکتر سام زربخش                                                                

  جناب آقای دکتر بهپور یوسفی                                                                                           

جناب آقای دکتر عباس پاکدل                                                            

جناب آقای دکتر امیر سلاطی                                                                

سرکار خانم دکتر وجیه تقدیری                                                          

جناب آقای دکتر حمید ابوطالب کدخدایی         

جناب آقای دکتر علیرضا خوشدل