تجهیزات آزمایشگاهی:

 

  • اتوتکنیکون (تیشوپروسسور)
  • میکروتوم
  • حمام شناور سـازی بافـت (تیشو فلوت بث)
  • پارافین ذوب کن (پارافیـن دیسپنسـر، حمام پارافین)
  • تیشـو امبدینـگیونیت (دستگـاه بلوکـه کـردن بافت)
  • ست کامل رنگ آمیزی بافتی
  • مایکروویو
  • کرایو کات