تجهیزات آزمایشگاهی

 

  • میکروسکوپ نوری مجهز به دوربین دیجیتال
  • میکروسکوپ فلورسنت مجهز به دوربین دیجیتال
  • میکروسکوپ استریو (لوپ)