دفاع از پایان نامه دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه دانشجویی

دفاع از پایان نامه دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه دانشجویی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم قلی زاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد گروه علوم تشریح با عنوان بررسی اثر ترکیبی سلول های بنیادی مزانشیمی و عصاره ی آبی کندر (Boswellia serrata) بر تغییرات هیستوپاتولوژیک و استرس اکسیداتیو مغز در مدل آزمایشگاهی دمیلیناسیون القاء شده با کوپریزون در سالن کنفرانش دپارتمان علوم تشریح درتاریخ 1398/7/29. 

 
کلمات کلیدی